Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő (Szolgáltató)

Szolgáltató neve: Jobmarketing Személyzeti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.

Telephelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.

Postai címe: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-342768

Adószáma: 26750176-2-41

E-mail-címe: office@megbizhatomunkatarsak.hu

Honlap: megbizhatomunkatarsak.hu

Telefonszám: +36-70-423-80-92

Tárhelyszolgáltató neve: tarhely.eu

Tárhelyszolgáltató címe: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241.

 1. Adatkezelés alapelvei; adatbiztonság

1.1. Szolgáltató, mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint – kezeli.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

Az adatok kezelése és felvétele – az adatkezelés minden szakaszában – megfelel a tisztességesség és törvényesség követelményének.

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában biztosítja, hogy az érintett bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, illetve bármikor megtilthassa – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelést.

Az adatkezelés célját, valamint a kezelt adatok körét a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2./ pontja tartalmazza.

Jelen adatvédelmi tájékoztató megfelel, ill. összhangban áll az alábbi jogszabályokkal:

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

1.2. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, illetve a törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Adatkezelés jogalapja; célja; kezelt adatok

2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körbenhelyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.2. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

2.3. A megbizhatomunkatarsak.hu honlapra történő regisztráció, valamint a hírlevél küldése esetén az adatkezelés az érintett önkéntes – megfelelő tájékoztatása melletti – hozzájáruló nyilatkozatán alapul. Az érintett nyilatkozata a regisztráció, továbbá – amennyiben ahhoz külön hozzájárul – a hírlevél küldése miatt szükséges.

Érintett a hozzájárulását a regisztrálást megelőzően adja meg Adatkezelő részére akként, hogy a regisztráció folyamán az Adatvédelmi tájékoztató mellett megjelenő kis négyzetben kattintással egy „X”-et helyez el. Adatkezelő a hozzájárulás megadását megelőzően részletesen átolvashatja és megismerheti a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. Érintett a fenti hozzájárulásával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a megbizhatomunkatarsak.hu honlap láblécében folyamatosan elérhető.

Abban az esetben, ha a Felhasználó szeretné, hogy a részére hírlevél kerüljön küldésre, akkor ahhoz a regisztráció folyamán/vagy azt követően külön a honlapon tud hozzájárulni akként, hogy a „Feliratkozás hírlevélre” mellett megjelenő kis négyzetben kattintással egy „X”-et helyez el.

2.4. Az adatkezelő a következő adatokat kezeli:

Regisztráció esetén: érintett neve (vezetéknév, keresztnév); e-mail-címe; megye és város; utalás arra, hogy 16. életévét betöltötte.

Hírlevél küldése esetén: érintett neve (vezetéknév, keresztnév); e-mail-címe; megye és város.

2.5. Adatkezelés céljai: A megbizhatomunkatarsak.hu honlapra történő regisztráció (első cél) és hírlevél küldése (második cél).

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

Regisztráció esetén: A felhasználói fiók – felhasználó által kezdeményezett – törléséig.

Hírlevél küldése esetén: a hírlevél küldéséről történő leiratkozás napjáig.

2.6. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy: A szolgáltató mindenkori ügyvezetője, ill. alkalmazottai. A kezelt adatokat kizárólag a mindenkori ügyvezető és az alkalmazottak ismerik meg.

2.7. Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat harmadik személy részére nem adja át. Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbítja.

2.8. Adatkezelő fenntartja magának azon jogot –egyben kötelezettsége is –, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa annak érdekében, hogy az mindig megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek.

 1. Érintett jogai

3.1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt vagy feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az adatkezelő az érintett erre irányuló kérelmére írásban – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül – megadja a kért tájékoztatást.

3.2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

3.3. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A személyes adatot törölni kell,

 • ha kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Adatkezelő az érintett adatai törlésére vonatkozó kérelmét kizárólag csak a kötelező adatkezelés eseteiben tagadhatja meg. (Pl. Számviteli törvény alapján számlamegőrzési kötelezettség.)

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Bírósági jogérvényesítés; kártérítés; sérelemdíj

4.1. Az érintett, jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

4.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

NAIH elérhetőségei:

Postacím: 1530  Budapest, Pf. 5

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

5.1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosítójelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatosan bármely kérdés merülne fel, kérjük, keressen meg bennünket. Elérhetőségeink:

Szolgáltató neve: Jobmarketing Személyzeti Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.

Telephelye: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.

Postai címe: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.

E-mail-címe: office@megbizhatomunkatarsak.hu

Honlap: megbizhatomunkatarsak.hu

Telefonszám: +36-70-423-80-92

Földi Miklós Dániel

Cookie beleegyezés visszavonása: Beleegyezés visszavonása

Scroll to Top